Brannøvelse

Det finnes utallige eksempler på at liv og store verdier blir reddet fordi de ansatte har øvd på og vet hvordan de skal opptre ved brann. Det finnes også mange eksempler på at det har gått fryktelig galt i virksomheter uten gode brannvernrutiner.

 

Hvert år rykker brannvesenet ut til nærmere 3000 bygningsbranner. Over fire milliarder kroner går tapt. All erfaring viser at det nytter å være forberedt: Brannøvelser skaper trygghet og bevissthet blant de ansatte. Gevinsten er færre branner og mindre omfang når uhellet først er ute. Regelverket pålegger alle virksomheter å gjennomføre regelmessige brannøvelser. Mange virksomheter har gode rutiner for å gjennomføre brannvernopplæring og øvelse for alle ansatte.

 

En typisk brannøvelse består gjerne av tre faser: Planlegging, gjennomføring og evaluering. Hvor mye tid man må bruke på hver fase avhenger av om man har etablerte og gode rutiner fra tidligere øvelser.

 

Øvelseshyppighet:
Hyppighet av øvelser fastsettes ut i fra en risikoanalyse . Alle virksomheter plikter å utarbeide en slik risikoanalyse i forbindelse med sitt HMS-arbeid. Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn gir likevel noen føringer for øvelseshyppighet: I bygninger hvor brann kan føre til tap av mange menneskeliv, for eksempel pleieinstitusjoner, overnattingssteder, barnehager, undervisningslokaler, forsamlingslokaler og salgslokaler, bør det gjennomføres flere årlige brannøvelser. Alle ansatte må ha deltatt i minst én øvelse hvert år. I andre typer bygninger er det tilstrekkelig om alle ansatte deltar i minst én øvelse hvert annet år.

 

Safe Brannvern bistår gjerne med å tilrettelegge og planlegge en realistisk brannøvelse. Ta gjerne kontakt for mer informasjon.

 KONTAKTSKJEMA

* Må fylles ut